What Are Foamiran Roses?

One of the most appealing features of our wonderful rose bear selection is, of course, that they are not made from real flowers! While this may not seem like a plus point on the face of it, consider how much hassle a bear made of real flowers would be! Roses and other flowers make beautiful gifts, however, they can cause irritation and can aggravate hayfever. What’s more, flowers sadly never last for very long, even if you look after them carefully. That’s why so many people love buying rose bears – as they are made from foamiran flowers!

But what exactly does this mean? Are your loved ones actually receiving rose bears, or something else entirely? Don’t worry – as it is simple to break down and explain! Read on and we’ll fill you in on the details.

Allergy Free and Easy to Manage
Foamiran flowers are completely synthetic and are made from 100% allergen-free material. They are designed to offer the timeless look of a rose, however, they come with none of the upkeep or feeding you would otherwise expect from a traditional bouquet! What’s more, foamiran flowers hold their form well – which means that they are perfect for building rose bears with.

Foamiran flowers are never going to make your sneeze. They are also never going to need your daily attention! You won’t have to water your rose bears, as they can be left for weeks on end and still look fantastic. That’s why so many people love them – they are a manageable, timeless gift idea which have zero demands of their owners.

Making Memories with Foamiran
Foamiran flowers simply look fantastic. They are designed after classic roses in a variety of colours. While roses and other flowers can create some brilliant memories, there is a good chance that these will last for longer with enduring foamiran. Our rose bears are hand-made and designed with foamiran technology so that they can hold their shape and form.

It’s much like buying soft toy. You won’t expect a cuddly toy to need upkeep or to start wilting after a week! Rose bears are built from synthetic material so that their owners can enjoy them month after month.

What’s more, foamiran is impressively versatile. We love creating unique rose bear designs for our customers, meaning that you can choose sizes, colours and more as you see fit. Foamiran is flexible, which means that there is certainly more scope for custom design.

Some may even say that foamiran flowers and rose bears look better than the real thing!

Choose a Rose Bear
It’s easy to see why so many people love rose bears and foamiran flowers. However, it can be tricky to choose from our amazing range, at least to begin with! Why not take a look at what we have available! You can make your own custom bear your own – simple call us or email us if you have any questions, and trust in the amazing flexibility of foamiran!


 

Jednou z nejpřitažlivějších vlastností našeho nádherného výběru růžového medvěda je samozřejmě to, že nejsou vyrobeny ze skutečných květů! I když se to nemusí zdát jako plusový bod na jeho tváři, zvažte, kolik potíží bude mít medvěd ze skutečných květin! Růže a další květiny dávají krásné dárky, mohou však způsobit podráždění a mohou zhoršit sennou rýmu. A co víc, květiny bohužel nikdy nevydrží velmi dlouho, i když se o ně pečlivě staráte. Proto tolik lidí miluje nákup růžových medvědů – protože jsou vyrobeny z pěnových květů!

Co to ale přesně znamená? Přijímají vaši blízcí skutečně růžové medvědy, nebo něco úplně jiného? Nebojte se – protože je jednoduché rozebrat a vysvětlit! Čtěte dále a vyplníme vás podrobnostmi.

Alergie zdarma a snadno spravovatelná
Květy pěny jsou zcela syntetické a jsou vyrobeny ze 100% materiálu neobsahujícího alergeny. Jsou navrženy tak, aby nabídly nadčasový vzhled růže, ale přicházejí s žádnou údržbou nebo krmením, které byste jinak očekávali od tradiční kytice! A co víc, pěnové květiny drží svou formu dobře – což znamená, že jsou ideální pro stavbu růžových medvědů.

Foamiranské květiny vám nikdy neudělají kýchání. Nikdy také nebudou potřebovat vaši každodenní pozornost! Nebudete muset zalévat své růžové medvědy, protože mohou být ponechány na konci týdnů a stále vypadají fantasticky. Proto je tolik lidí miluje – jsou zvládnutelným, nadčasovým dárkovým nápadem, který má nulové nároky svých majitelů.

Vytváření vzpomínek s Foamiranem
Foamiran květiny prostě vypadají fantasticky. Jsou navrženy po klasických růží v různých barvách. Zatímco růže a jiné květiny mohou vytvořit některé skvělé vzpomínky, existuje dobrá šance, že tyto vydrží déle s vytrvalým pěnivem. Naše růžová medvěda jsou ručně vyráběna a navržena s technologií pěnové hmoty, aby si udržely svůj tvar a formu.

Je to jako kupovat plyšovou hračku. Neočekáváte plyšovou hračku, že budete potřebovat údržbu nebo začnete vadnout po týdnu! Růžové medvědy jsou vyrobeny ze syntetického materiálu, takže si jejich majitelé mohou užívat měsíc po měsíci.

A co víc, pěna je působivě univerzální. Rádi vytváříme jedinečné vzory růžových medvědů pro naše zákazníky, což znamená, že si můžete vybrat velikosti, barvy a další, jak uznáte za vhodné. Foamiran je flexibilní, což znamená, že je jistě více prostoru pro vlastní design.

Někteří dokonce říkají, že pěnové květiny a růžové medvědy vypadají lépe než skutečná věc!

Vyberte si růžového medvěda
Je snadné pochopit, proč tolik lidí miluje růžové medvědy a pěnové květy. Může však být obtížné vybrat si z naší úžasné řady, alespoň začít! Proč se podívat na to, co máme k dispozici! Můžete si udělat svůj vlastní medvěd – jednoduše zavolejte nám nebo nám pošlete e-mail, pokud máte nějaké dotazy, a důvěřujte úžasné flexibilitě pěnového vlákna!